lemau: Happy Shampoo ^_^ (Default)
[personal profile] lemau
I've been trying to get back into my word-smithing. I've produced something Dutch and something (short) English. The latter was inspired by a Dutch poet that inspires me a lot.

Van mij

Je vroeg me een keer te vereren,
te schrijven hoeveel ik van je hou.
Je bent een veels te bijzondere vrouw,
maar ik ga het lekker toch proberen~

Je verwelkomde de Shampoo in mijn leven,
en maakte haar met tekeningen (deels) jouw eigen.
Ik vind het fantastisch ze van je te krijgen,
en hoop dat je ze zal blijven geven.

Ik ben op mijn slechtst als je niet bij me bent
maar op mijn best als ik bij jou mag zijn.
en denk dat jij dat gevoel nu ook wel kent.

De afstand tussen ons, zeer haalbaar per trein -
en dan in jouw armen, waar ik zo aan ben gewend,
zo'n situatie, kan ik nu zeggen, vind ik fijn.
Withdrawal Symptoms

Here I sit, lonely and sad,
pining for what I had
yesterday. Man, I've got it bad
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

lemau: Happy Shampoo ^_^ (Default)
lemau

January 2015

S M T W T F S
    123
45678910
11 121314151617
18192021222324
25262728293031

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 24th, 2017 02:02 pm
Powered by Dreamwidth Studios